home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
News Page

The news
and
beyond the news
Index of news sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
Archives
News archive 1997-2008
 

With ‘The future is sky’, Rijk Zwaan highlights the importance of shared entrepreneurship in cucumber breeding
Met 'The future is sky' onderstreept Rijk Zwaan het belang van gedeeld ondernemerschap in de komkommerveredeling


De Lier, The Netherlands
May 16, 2022


 

Vegetable breeding company Rijk Zwaan has been active in cucumber since 1937 and partnerships have always been of paramount importance, ensuring continuous innovation and new cucumber varieties with the right resistances and agronomical traits. That is the key message in Rijk Zwaan’s first video in its ‘The future is sky’ series aimed at high-tech cucumber growers. Thanks to a mindset of shared entrepreneurship, Rijk Zwaan has succeeded in becoming a knowledge partner in all cucumber segments. Its portfolio includes more than 50 available varieties for the smaller high-wire segment alone.

A mindset of shared entrepreneurship

Rijk Zwaan has been active in the cucumber market for many decades, in both traditional and high-tech cultivation. Production in low greenhouses gradually evolved as new cultivation techniques disrupted cucumber cultivation methods. Thanks to a mindset of shared entrepreneurship, Rijk Zwaan was able to respond to these rapid developments in line with the company’s ambition to be the preferred breeding partner in all cucumber segments. To realise this ambition, the breeding department and the rest of the company have always strongly believed that it is essential to stay in close contact with growers. 

Innovation in cucumber types for new and existing systems

This ambition is also visible in the company’s high-wire portfolio and expertise; Rijk Zwaan is active across all types and has more than 50 high-wire cucumber varieties in its assortment, ranging from snack cucumbers to long cucumbers. The long-standing relationship of trust with growers enables Rijk Zwaan to not only dream with growers about the future, but also to dare to make decisions and subsequently to do what has been decided. This has led to the development of strong varieties such as Skyview, Verdon and Bonwell. Together, a solution can always be found – for any climate, any greenhouse and any season.

Partnership is in the company’s genes

It is evident that partnership is in Rijk Zwaan’s genes. “I see Marcel van Koppen as an independent person. He comes in without prior knowledge of what I have cut and punched, which allows him to effectively and objectively assess how things stand,” says Jan Reijm, cucumber grower at Reijm and Zn. This mutual communication and constant exchange of knowledge is valuable in ensuring that Rijk Zwaan knows what is going on in the market and can identify the needs of its partners as the basis for conducting dedicated research into resistances and traits.

From one generation to the next

Rijk Zwaan’s work is far from finished, as innovation never stops. The company will continue to support growers from one generation to the next and keep exchanging knowledge, always with a focus on the future.  Over the coming period, in 'The future is sky' series, the company will share its expertise on industry trends and present growers’ and breeders’ inspirational real-life stories to underline just how much the company values its partnerships. You can plant the seed yourself, but true growth is achieved together. ‘The future is sky’.


 

Met 'The future is sky' onderstreept Rijk Zwaan het belang van gedeeld ondernemerschap in de komkommerveredeling

Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan is al sinds 1937 actief in de komkommerteelt. Partnerschappen hebben altijd hoog in het vaandel gestaan en maken het mogelijk om voortdurend te innoveren en nieuwe komkommerrassen te veredelen met de juiste resistenties en agronomische eigenschappen. Dat is de kernboodschap in Rijk Zwaan's eerste video in de serie 'The future is sky', die zich richt op hightech komkommertelers. Dankzij een mentaliteit van gedeeld ondernemerschap is Rijk Zwaan erin geslaagd een kennispartner te worden in alle komkommer-segmenten. Alleen al voor het kleinere hogedraadsegment omvat het portfolio meer dan 50 beschikbare rassen.

Mentaliteit van gedeeld ondernemerschap

Rijk Zwaan is al vele decennia actief op de komkommermarkt, zowel in de traditionele als in de hightech teelt. De productie in lage kassen evolueerde geleidelijk naarmate nieuwe teelttechnieken de teeltmethoden van komkommers verstoorden. Dankzij een mentaliteit van gedeeld ondernemerschap kon Rijk Zwaan inspelen op deze snelle ontwikkelingen, wat in lijn is met de ambitie van het bedrijf om in alle komkommersegmenten de preferente veredelingspartner te zijn. Om deze ambitie waar te maken, leeft de overtuiging, bij de veredelingsafdeling en de rest van het bedrijf, sterk dat het essentieel is om in nauw contact te blijven met telers.  

Innovatie in komkommertypes voor nieuwe en bestaande systemen

Deze ambitie is ook zichtbaar in zowel het hogedraadportfolio als de expertise van het bedrijf; Rijk Zwaan is actief in alle typen en heeft meer dan 50 hogedraadkomkommerrassen in haar assortiment, variërend van snackkomkommers tot lange komkommers. De jarenlange vertrouwensrelatie met telers stelt Rijk Zwaan in staat om niet alleen met hen te dromen over de toekomst, maar ook beslissingen te durven nemen en deze vervolgens uit te voeren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van sterke rassen als Skyview, Verdon en Bonwell. Samen is er altijd een oplossing te vinden - voor elk klimaat, elke kas en elk seizoen.

Partnerschap zit in de genen van Rijk Zwaan

Het is duidelijk dat partnerschap in de genen van het bedrijf zit. "Ik zie Marcel van Koppen als een onafhankelijk persoon. Hij komt binnen zonder voorkennis van wat ik heb gesneden en gestoten, waardoor hij goed en objectief kan beoordelen hoe de zaken ervoor staan", zegt Jan Reijm, komkommerteler bij Reijm en Zn. Deze onderlinge communicatie en voortdurende kennisuitwisseling is extreem waardevol voor Rijk Zwaan om zodoende ervoor te zorgen dat het bedrijf precies weet wat er in de markt speelt en de behoeften van haar partners kan identificeren als basis voor het onderzoek naar resistenties en eigenschappen.

Van generatie op generatie

Het werk van Rijk Zwaan is nog lang niet klaar, want innovatie houdt nooit op. Rijk Zwaan zal telers van generatie op generatie blijven ondersteunen en kennis uit blijven wisselen, en altijd met de blik op de toekomst gericht. De komende periode zal het bedrijf in de serie 'The future is sky' series haar expertise over industrietrends delen en inspirerende praktijkverhalen van telers en kwekers presenteren, om zodoende te onderstrepen hoe waardevol deze partnerschappen zijn voor Rijk Zwaan. Het zaadje plant je zelf, maar groeien doen we samen. 'The future is sky'.

 More news from: Rijk Zwaan BV


Website: http://www.rijkzwaan.nl

Published: May 16, 2022

The news item on this page is copyright by the organization where it originated
Fair use notice


Copyright @ 1992-2022 SeedQuest - All rights reserved